«Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)»

Σας προωθούμε  το με Α.Π.: 3851/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΑΦΟΡΑ:  Την με αρ. πρωτ. 173678/ΓΔ4/22-12-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)»

                                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                      ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΦΕΚ-Β-5787_20_ΥΑ-173678_ΓΔ4_22_12_20_ΤΘΔΔ-1