ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.- ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ-2024_ΑΔΑ-9ΛΗΧ6-6ΡΘ

2024_01_23-_Φ251_7175_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΓΙΑ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ-ΣΧΟΛΕΣ_2024_ΑΔΑ-62ΠΩ46ΝΚΠΔ-ΩΨ9