ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχ. μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα των μαθητών/τριών, ως πέντε (05) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από COVID-19, για το σχ. έτος 2023-24.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον Διευθυντή/ντρια της σχ. μονάδας της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού ή μοριακού ελέγχου.

Στην περίπτωση που ο μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό, οι απουσίες του/της, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας.

Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.