Υπουργικές αποφάσεις για πανελλαδικές εξετάσεις

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ


1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/
Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελ-
λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδι-
κών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για
εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των
Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της
Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις
Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενι-
κού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις
Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊ-
κό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399), για το
ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.
2 Καθορισμός και εξειδίκευση του είδους των ερ-
γασιών και επεμβατικών έργων επί του προστα-
τευτικού περιαστικού δάσους του Δήμου Παύλου
Μελά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

συνέχεια της απόφασης

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ_2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/
Α5/31-5-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των συντε-
λεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζό-
μενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων,
για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.,
στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχο-
λές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος
και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του
Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος
2022 – 2023 και εφεξής» (Β’ 2281), για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.
2 Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω καταστατικών μεταβο-
λών και μεταβολής της νομικής μορφής του φορέα.

συνέχεια της απόφασης

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Συμμετοχή της Ελλάδας στο Ταμείο Μείωσης της
Φτώχειας και Ανάπτυξης (Poverty Reduction and
Growth Trust – PRGT).
2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/
2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 117194 ΕΞ 2023 (1)
Συμμετοχή της Ελλάδας στο Ταμείο Μείωσης της
Φτώχειας και Ανάπτυξης (Poverty Reduction and
Growth Trust – PRGT).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

συνέχεια της απόφασης